Blog

 • Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Rahatlygy ýokarlandyrmak we syzmak ýa-da gaharlanmak howpuny azaltmak üçin şu 5 maslahat bilen nägileligi dolandyrmagy aňsatlaşdyryň.Düşnüksizligi dolandyrmak, täsir eden şahsyýet üçinem, terbiýeçiler üçinem kyn bolup biler.Şeýle-de bolsa, seresaply meýilnamalaşdyrmak we yklymyň dogry dolandyryş önümleri bilen, ...
  Koprak oka
 • Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Hinguwmakda ýa-da kir ýuwmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Krowat çyglymy ýa-da howuzmy?Mebel ýa-da pol güjükler bilen hapalanýarmy?Alada etme, padiň aşagyndaky täze eşiklerimiz bu meseleleriň hemmesini çözmäge we arassa we gurak gurşaw bermäge kömek edip biler .Olar ...
  Koprak oka
 • Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Ykdysadyýetiň ösmegi we adamlaryň maddy ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we durmuş depgininiň çaltlaşmagy bilen köp gezeklik harytlar adamlaryň durmuşyna girdi.Bir gezek ulanylýan çagalar, köp bäbek we ýaş çaga üçin zerur gündelik zerurlyga öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Adamlardan näme üçin köçede çygly süpürgiçleri ulanýandygyny sorasaňyz?Çagalaryň çygly süpürgiçleriniň esasan bäbekleriň derisini arassalamak üçin ulanylýandygyny aýdyp bilerler.Çygly süpürgiç mahabaty diýen ýaly bäbekler hakda bolsa-da, aslynda adamlar üçin ajaýyp şahsy ideg önümleri.Adam üçin bir gezek ulanylýan çygly süpürgiçleri ulanmak ...
  Koprak oka
 • Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çagaňyza peýdaly boljak aşgazany saýlamaga köp sanly faktor girýär. Düwürtige sebäp boljakmy?Enougheterlik suwuklygy siňdirýärmi? Dogry gabat gelýärmi?Ene-ata hökmünde çagaňyza bezi ulanmazdan ozal bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutuň.Ene-atalar köp sanly wariant bilen bombalanýarlar ...
  Koprak oka
 • Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Men köne.Okatmak we käbir pikiri ýönekeýleşdirmek barada bu pikiri beriň, soň bolsa özüňiz ediň.Çagalaryň üýtgemegi “çagalara ýolbaşçylyk edýän” pursatlar däl.Çagalaryň üýtgemegi ene-atanyň / terbiýeçiniň ýolbaşçylygyndaky pursatlardyr.Medeniýetimizde käwagt ene-atalar öwretmek üçin ýeterlik iş etmeýärler we bäbekleriň ýatmagyny talap edýärler ...
  Koprak oka
 • Uly ýaşly çagalar bilen lentalaryň arasynda näme tapawut bar?

  Uly ýaşly çagalar bilen lentalaryň arasynda näme tapawut bar?

  Fizikanyň gowşaşmagy bilen bedeniň dürli funksiýalary hem kem-kemden peselip başlaýar.Süýdük sfinkteriniň şikeslenmegi ýa-da newrologiki näsazlyk garrylara peşew çykmazlyk alamatlaryny görkezýär.Garrylaryň soňky durmuşynda peşew çykmazlygyna ýol bermek üçin ...
  Koprak oka
 • Çagalar gowymy ýa-da ýok, 5 bal ýadyňyzda saklamaly

  Çagalar gowymy ýa-da ýok, 5 bal ýadyňyzda saklamaly

  Dogry çagalyk perdelerini saýlamak isleseňiz, aşakdaky 5 baldan çykyp bilmersiňiz.1. Birinji nokat: Ilki ululygyna serediň, soňra ýumşaklyga degiň, iň soňunda biliň we aýaklaryňyzyň laýyklygyny deňeşdiriň Çaga dünýä inende, ene-atalaryň köpüsi garyndaşlaryndan we dostlaryndan bejergi alar, käbirleri ...
  Koprak oka
 • Ulularyň artykmaçlyklary / Goragly içki eşikler

  Ulularyň artykmaçlyklary / Goragly içki eşikler

  dult pull perdeleri adaty içki eşikler ýaly dizaýn edilip, paýhas we rahatlyk üpjün edýär.Balaklary çekmek has akylly we geýmek üçin has amatly bolýar.1
  Koprak oka
 • Çagalar näçe ýaşynda çagany terk etmeli?

  Çagalar näçe ýaşynda çagany terk etmeli?

  Ylmy gözlegler çagalaryň çykarylyşyna gözegçilik edýän myşsalaryň, ortaça 18 aýlyk 12 aýdan 24 aýa çenli kämillik ýaşyna ýetýändigini görkezýär.Şonuň üçin çaganyň dürli ösüş etaplarynda dürli degişli çäreler görülmeli!0-18 aý: Mümkinçilikleri köp ulanyň ...
  Koprak oka
 • Haýwanlaryň güjük tälimini bir gezek ulanylýan haýwan küýzeleri gowy saýlap biler

  Haýwanlaryň güjük tälimini bir gezek ulanylýan haýwan küýzeleri gowy saýlap biler

  Biziň garşylygymyzda aşaky eşikler (ýassyklar) halklar üçin.Aslynda, öý haýwanlary üçin näsazlyklar, haýwanlaryň aýbaşy döwrüne girmegi ýa-da özüni alyp barş meselelerini dolandyrmak üçin padler hem zerurdyr.Haýwan ene-atalar üçinem ýeňillik.Näme üçin öý haýwanlaryna güjük okuwy gerek bolup biler?1.Haýsy öý haýwanlarynda peşew ýollarynyň ýokançlyklary ...
  Koprak oka
 • Gysylan polotensany bilmek

  Gysylan polotensany bilmek

  Gysylan polotensa täze önüm.Gysylan polotensa birneme kiçi göwrümli, owadan, arassa we amatly polotensadyr.Asyl polotensany täze janlandyrýar we önümiň derejesini ýokarlandyrýar.Önüm synag önümçiligine girizilenden soň, gysylan polotensa tabyn edilýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2