Blog

 • Erkekleriň nägileligi baradaky faktlary öwrenmek

  Erkekleriň nägileligi baradaky faktlary öwrenmek

  Düzgünsizlik köpden bäri gadagan edilen mesele, erkekler bu gün we häzirki döwürde bu saglyk töwekgelçiligini ara alyp maslahatlaşmakdan has gowy bolsak-da, açyk çekeleşikde aýallardan yza galmagyny dowam etdirýärler.Siýdiksizlik erkekleriň 11% -ine täsir edýär, üçden birinden gowragy (35%) ...
  Koprak oka
 • Täze tendensiýa, “Q görnüşi” çaga balagyny aňsatlaşdyrýar

  Täze tendensiýa, “Q görnüşi” çaga balagyny aňsatlaşdyrýar

  Soňky ýyllarda, çagalar bazarynda, çaga dogurýan çaganyň bazardaky paýy çalt ösýär we umumy bazar paýynyň 50% -den gowragyny emele getirýär.Demirgazyk sebitlerde ösüş depgini has çalt, käbir sebitler hatda satuwyň umumy mukdarynyň 80% -90% -ini tutýar.Üznüksiz ...
  Koprak oka
 • Uly çagalar üçin garrylar nämäni çözdi?

  Uly çagalar üçin garrylar nämäni çözdi?

  Näsaglyk näsaglara uly agyry we oňaýsyzlyk getirýär, bu hassalaryň durmuş derejesine çynlakaý täsir edýär.Hususan-da, garrylar hereketlerinde haýal, işjeňlik ukyby gowşaýar we keselden soň öz-özüne baha bermek zyýanly bolup biler.Ynamsyzlyga we samsyklyga ýykgyn edýär ...
  Koprak oka
 • “Newclears” bambuk çaga bezi komponentleriniň derňewi

  “Newclears” bambuk çaga bezi komponentleriniň derňewi

  Aslynda çaga bezeginiň esasy bölekleri ýerüsti, arka list, ýadro, syzýan garawullar, lenta we elastik bel.1. faceerüsti: suwuklyklaryň aşgazan ýadrosyna akmagyna ýol bermek üçin yzygiderli dokalan gidrofil.Şeýle-de bolsa, kompýuterimizdäki ýaly tebigy ösümlik esasly süýüm bilen çalşyrylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Bir gezek ulanylýan aýbaşydan goraýan içki eşikleri dogry saýlamak we ulanmak

  Bir gezek ulanylýan aýbaşydan goraýan içki eşikleri dogry saýlamak we ulanmak

  Içki eşikleriň aýallar üçin ähmiýeti Statistika, ginekologiýadaky ambulatoriýalaryň 3% -5% -iniň sanitariýa salfetkalarynyň nädogry ulanylmagy sebäpli ýüze çykýandygyny görkezýär.Şonuň üçin aýal dostlar içki eşikleri dogry ulanmaly we ýokary hilli içki eşikleri ýa-da aýbaşy balaklaryny saýlamalydyrlar.Aýallaryň özboluşly fiziologiki gurluşy bar ...
  Koprak oka
 • Uly ýaşly bezi geýmek üçin näme maslahatlar

  Uly ýaşly bezi geýmek üçin näme maslahatlar

  Uly ýaşlylaryň azyndan ýarysy peşewden islegsiz peşew syzdyrmagy ýa-da içegede fekal maddalary ýok etmegi öz içine alyp bilýän näsazlygy başdan geçirýär.Göwrelilik, çaga dogurmak we menopauza ýaly durmuş hadysalary sebäpli peşew çykmazlygy aýallarda has ýygy duş gelýär.Iň gowy w ...
  Koprak oka
 • Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Rahatlygy ýokarlandyrmak we syzmak ýa-da gaharlanmak howpuny azaltmak üçin şu 5 maslahat bilen nägileligi dolandyrmagy aňsatlaşdyryň.Düşnüksizligi dolandyrmak, täsir eden şahsyýet üçinem, terbiýeçiler üçinem kyn bolup biler.Şeýle-de bolsa, seresaply meýilnamalaşdyrmak we yklymyň dogry dolandyryş önümleri bilen, ...
  Koprak oka
 • Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Hinguwmakda ýa-da kir ýuwmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Krowat çyglymy ýa-da howuzmy?Mebel ýa-da pol güjükler bilen hapalanýarmy?Alada etme, padiň aşagyndaky täze eşiklerimiz bu meseleleriň hemmesini çözmäge we arassa we gurak gurşaw bermäge kömek edip biler .Olar ...
  Koprak oka
 • Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Ykdysadyýetiň ösmegi we adamlaryň maddy ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we durmuş depgininiň çaltlaşmagy bilen köp gezeklik harytlar adamlaryň durmuşyna girdi.Bir gezek ulanylýan çagalar, köp bäbek we ýaş çaga üçin zerur gündelik zerurlyga öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Adamlardan näme üçin köçede çygly süpürgiçleri ulanýandygyny sorasaňyz?Çagalaryň çygly süpürgiçleriniň esasan bäbekleriň derisini arassalamak üçin ulanylýandygyny aýdyp bilerler.Çygly süpürgiç mahabaty diýen ýaly bäbekler hakda bolsa-da, aslynda adamlar üçin ajaýyp şahsy ideg önümleri.Adam üçin bir gezek ulanylýan çygly süpürgiçleri ulanmak ...
  Koprak oka
 • Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çagaňyza peýdaly boljak aşgazany saýlamaga köp sanly faktor girýär. Düwürtige sebäp boljakmy?Enougheterlik suwuklygy siňdirýärmi? Dogry gabat gelýärmi?Ene-ata hökmünde çagaňyza bezi ulanmazdan ozal bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutuň.Ene-atalar köp sanly wariant bilen bombalanýarlar ...
  Koprak oka
 • Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Men köne.Okatmak we käbir pikiri ýönekeýleşdirmek barada bu pikiri beriň, soň bolsa özüňiz ediň.Çagalaryň üýtgemegi “çagalara ýolbaşçylyk edýän” pursatlar däl.Çagalaryň üýtgemegi ene-atanyň / terbiýeçiniň ýolbaşçylygyndaky pursatlardyr.Medeniýetimizde käwagt ene-atalar öwretmek üçin ýeterlik iş etmeýärler we bäbekleriň ýatmagyny talap edýärler ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2