T NEWZE MEDENI .ET

SÖOVGÜLERI FORIZ ÜÇIN, BIZI PL PLANETIMIZ ÜÇIN!

Görüş

“Newclears” -yň hereketi sebäpli her bir adama has amatly we amatly gündelik bejergi geçiriler.

1
37598718 - ýaşyl bahar fonunda elinde 3d planetany saklaýan çaga we ulular.dayer güni dynç alyş düşünjesi.

Wezipe

Söýgüliňiz we planetamyz üçin has amatly we ekologiýa taýdan amatly çözgüt bilen has gowy önümleri taýýarlaň.

Gymmatlyk

Adamlara gönükdirilen, işgärleriň we müşderileriň pikirlerine we pikirlerine baha beriň;Durnukly ösüş bilen üznüksiz täzelik, arzan bahadan köp maksatly arassaçylyk önümlerini öndürmäge ygrarly, arkaýyn önümçilik, netijeli eltiş bilen wada berlen hil, güýçli bazar oýunçysy boluň.

3

KOMPANI PRA PROFILI

Newclears hakda:

“Xiamen Newclears Daily Products Co., ltd.2009-njy ýylda döredilen, dizaýny, ösüşi we önümçiligi bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we eksportçyçaga perdeleri, uly ýaşly çagalar, ýassyklaryň aşagynda, çygly süpürgiçler, gysylan polotensa.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil standartlaryna laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

5

Iş filosofiýasy

Filosofiýa:Üznüksiz täzelik, dowamly ösüş
Maksady:Işgärler we müşderiniň kanagatlanmagy

Hil görkezmesi:
Dizaýn - Bazarlary öwrenmek üçin özboluşly dizaýn.Arassa önümçilik - Bazarlary gazanmak üçin ýokary hilli.Tüýs ýürekden hyzmat - Bazarlary ösdürmek üçin çyn ýürekden we joşgunly hyzmat.

newclears taryhy

ÖNÜMLER BOLANMAK

Bizde 2 sany ýokary awtomatlaşdyrylan çaga bezi önümçilik liniýasy, çaga çekmek üçin balak üçin 2 setir, ulular bezegi üçin 3, uly ýaşly balak üçin 2 we zawodymyzdaky ýassyklar üçin 3 setir bar.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.

6
7
8
9
10

Gelýän materiallardan ammara çenli her etapda berk hil gözegçiligi.Standardokary standart materiallary berk ulanyň, önümçilik üçin ikinji derejeli materiallary we hünärsiz materiallary hiç wagt ulanmaň.Önümleriň önümçiliginde ýokary hilli gözegçilik topary bar.

Qualityokary hilli önümlerimiziň we ajaýyp müşderi hyzmatymyzyň netijesinde, esasanam Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Assiýa we Günorta Amerika girýän, emma Russiýa, Usa, Uk, Kanada BAE-de çäklenmeýän global satuw toruna eýe bolduk.

Ammar dolandyryşy

Uly, arassa, arassa ammarymyz bar.Müşderileriň sargytlaryny alanymyzda, ammarymyzda çig mal taýýarlarys.Önümçilikden soň önümleri hem gowy saklarys.Müşderileriň sargytlaryny gowy ýagdaýda kepillendirmek üçin her etap üçin gowy gurşawymyz bar.

11
12
13
14
15
KERTIFIKAT
Näme üçin bizi saýlaýar?

Gurama çarçuwasy

edb88794d7bc3ba2a7e5bc77f1a0219

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.