Habarlar

 • Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Padlary çalyşmak we nägileligi dolandyrmagyň oňaýsyzlygyny azaltmak üçin 5 maslahat

  Rahatlygy ýokarlandyrmak we syzmak ýa-da gaharlanmak howpuny azaltmak üçin şu 5 maslahat bilen nägileligi dolandyrmagy aňsatlaşdyryň.Düşnüksizligi dolandyrmak, täsir eden şahsyýet üçinem, terbiýeçiler üçinem kyn bolup biler.Şeýle-de bolsa, seresaply meýilnamalaşdyrmak we yklymyň dogry dolandyryş önümleri bilen, ...
  Koprak oka
 • Täze geliş ambo Bambuk kömür aşagy

  Täze geliş ambo Bambuk kömür aşagy

  Xiamen newclears, ODM & OEM hyzmaty bilen 13+ ýyl bäri oem & odm disposbale arassaçylyk önümlerine ýöriteleşendir. Newclears innowasiýa kompaniýasydyr, täze önümleri yzygiderli ösdürýär we hödürleýär. Soňky döwürde padiň aşagynda bir gezek ulanylýan täze bambuk kömür hem oňa diýilýär ...
  Koprak oka
 • Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Tagtanyň aşagynda wagt tygşytlamak üçin gowy kömekçi

  Hinguwmakda ýa-da kir ýuwmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Krowat çyglymy ýa-da howuzmy?Mebel ýa-da pol güjükler bilen hapalanýarmy?Alada etme, padiň aşagyndaky täze eşiklerimiz bu meseleleriň hemmesini çözmäge we arassa we gurak gurşaw bermäge kömek edip biler .Olar ...
  Koprak oka
 • Çygly hajathana kagyzy bilen çygly süpürgiçleriň arasynda näme tapawut bar?

  Çygly hajathana kagyzy bilen çygly süpürgiçleriň arasynda näme tapawut bar?

  Soňky ýyllarda durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagy we ilatyň saglyk we arassaçylyk barada habardarlygy bilen adamlaryň öý kagyzlarynyň hiline bolan talaplary hem ýokarlanýar.Sarp edijiniň islegine görä, hajathana kagyz pudagynda öwrülişikli täze önüm, çygly hajathana kagyzy, h ...
  Koprak oka
 • Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Bambuk perdeleri Tebigatymyz üçin dostlukly

  Ykdysadyýetiň ösmegi we adamlaryň maddy ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we durmuş depgininiň çaltlaşmagy bilen köp gezeklik harytlar adamlaryň durmuşyna girdi.Bir gezek ulanylýan çagalar, köp bäbek we ýaş çaga üçin zerur gündelik zerurlyga öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Ushuwulýan çygly süpürgiçler VS hajathana dokumasy

  Ushuwulýan çygly süpürgiçler VS hajathana dokumasy

  2021-nji ýylda köp ýurt hajathana dokumasynyň ýetmezçiligini başdan geçirdi we sarp edijileri çygly süpürgiçleri synap görmäge mejbur edýär.Indi hatda tekjede ýeterlik adaty dokma kagyzy hem bar, köp adam ýuwulýan süpürgiçleri ulanmagy dowam etdirýär.2022-nji ýylda oňa bolan isleg güýçli bolmagynda galýar.Bu ýagdaý näme üçin ýüze çykýar?Deňeşdirmek ...
  Koprak oka
 • “Newclears” bambuk biodegrirlenip bilinýän önümleri çykarýar

  “Newclears” bambuk biodegrirlenip bilinýän önümleri çykarýar

  Aimisin, ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa, amaly we ygtybarly önümler bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär, mysal üçin: bambuk çaga perdeleri we çaga balaklary, bambuk çygly süpürgiçler, gysylan polotensalar we ş.m. FDA, ISO, CE, ECO-CERT , FSC we OEKO, ekologiýa we derä arassa, çagalar üçin has az töwekgelçilik ...
  Koprak oka
 • Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

  Adamlardan näme üçin köçede çygly süpürgiçleri ulanýandygyny sorasaňyz?Çagalaryň çygly süpürgiçleriniň esasan bäbekleriň derisini arassalamak üçin ulanylýandygyny aýdyp bilerler.Çygly süpürgiç mahabaty diýen ýaly bäbekler hakda bolsa-da, aslynda adamlar üçin ajaýyp şahsy ideg önümleri.Adam üçin bir gezek ulanylýan çygly süpürgiçleri ulanmak ...
  Koprak oka
 • Güýjükli küýzeli türgenleşikleri nädip saýlamaly?

  Güýjükli küýzeli türgenleşikleri nädip saýlamaly?

  Bir gezek ulanylýan öý ýassygy, pollaryňyzy we halyňyzy goramak bilen täze güjük taýýarlamak üçin gymmatly gural bolup biler.Şeýle hem, gurjagyňyz üçin ýapyk hammam döretmek isleseňiz, öý işleriniň çäginden daşarda hem ulanylyp bilner - kiçi itleri bolanlar üçin täsirli alternatiw ...
  Koprak oka
 • Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

  Çagaňyza peýdaly boljak aşgazany saýlamaga köp sanly faktor girýär. Düwürtige sebäp boljakmy?Enougheterlik suwuklygy siňdirýärmi? Dogry gabat gelýärmi?Ene-ata hökmünde çagaňyza bezi ulanmazdan ozal bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutuň.Ene-atalar köp sanly wariant bilen bombalanýarlar ...
  Koprak oka
 • Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Düwürtik üýtgeşmeleri ene-atanyň pursatlarydyr!

  Men köne.Okatmak we käbir pikiri ýönekeýleşdirmek barada bu pikiri beriň, soň bolsa özüňiz ediň.Çagalaryň üýtgemegi “çagalara ýolbaşçylyk edýän” pursatlar däl.Çagalaryň üýtgemegi ene-atanyň / terbiýeçiniň ýolbaşçylygyndaky pursatlardyr.Medeniýetimizde käwagt ene-atalar öwretmek üçin ýeterlik iş etmeýärler we bäbekleriň ýatmagyny talap edýärler ...
  Koprak oka
 • FIME açylýar, Bize sorag bermäge hoş geldiňiz!

  FIME açylýar, Bize sorag bermäge hoş geldiňiz!

  FIME 30 ýyl üstünlikli geçirilip, 31-nji neşirini 2022-nji ýylyň 27-nji iýulyndan 29-njy iýuly aralygynda Maýami kenar konferensiýa merkezinde geçirer.Ahyry hemmämiziň bir ýyl garaşan günümiz geldi!Işli kabinalar, işe höwesli myhmanlar, iň soňky düşünjeler bilen sessiýalar b ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3