Habarlar

 • Düwürtik dökülmesiniň öňüni nädip almaly?

  Düwürtik dökülmesiniň öňüni nädip almaly?

  Düwürtik dökülmeginiň esasy sebäbi, çygly we peşewdäki ammiak ýaly gaharlanýan çygly çaga aşgazanynyň aşagyndaky bäbekleriň derisi üçin gaty uzyn.Ikinji ýerde, bäbekleriň näzik derisi çygly sürtülýär we ýeterlik derejede ýumşak däl, şonuň üçin duýgur deri konusda gyzyl we ýalpyldawuk dökülýär ...
  Koprak oka
 • ululary süpürmek

  ululary süpürmek

  Siýdik näsazlygy bolan adamlarda käwagt düwürtiklerde, çanaklarda, rektumda we daşky jyns agzalarynyň töwereginde deriniň gyjyndyrylmagy bolýar.Artykmaç çyglylyk sebäpli aýlanyş ýok.Gyzarma, gabyk we bakteriýa ýokançlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp biler.Uly polotensalar derini gaharlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Çagalaryňyz üçin naharlary nädip saýlamaly

  Çagalaryňyz üçin naharlary nädip saýlamaly

  Çaga perdelerini saýlamagyň köp görnüşi bar.Dürli görnüşleriň hemmesini göz öňünde tutmak we çagaňyz üçin haýsysynyň has gowudygyny kesgitlemek gaty kyn bolup biler, esasanam täze ene-ata bolsaňyz.Bu siziň ilkinji çagaňyzmy ýa-da öň bir ýa-da iki çagaňyz bolsun, çagalaryň aşgazanyň biridigini bilýärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň 2023-nji ýyly gutly bolsun

  Hytaýyň 2023-nji ýyly gutly bolsun

  Hytaýyň Täze ýyly 2023 haçan?Hytaýyň Täze ýyly 2023, 2023-nji ýylyň 22-nji ýanwary, ýekşenbe güni düşýär we dabaralar 2023-nji ýylyň 5-nji fewralynda Çyra baýramy bilen tamamlanýar. Hytaýyň Täze ýyly näçe wagt dowam edýär?Baýramçylyklar 16 güne çenli dowam edýär, ýöne diňe ilkinji 7 gün umumy dynç güni hasaplanýar (ýanwar ...
  Koprak oka
 • Bambuk önümleri näme üçin has meşhur bolýar?

  Bambuk önümleri näme üçin has meşhur bolýar?

  Soňky birnäçe ýylda bambuk durnukly material hökmünde köp meşhurlyk gazandy.Çaga, çygly süpürgiç, dokuma kagyzy we hatda eşik ýaly köp dürli önüme öwrülip bilýän çalt ösýän ösümlik.Şeýle hem ekologiýa taýdan arassa we durnukly. Biz serederis ...
  Koprak oka
 • Krismas yzyna gaýtaryň, goldawyňyzy gaýtaryň

  Krismas yzyna gaýtaryň, goldawyňyzy gaýtaryň

  Annualyllyk krizma baýramynyň ýakyn wagtda gelýändigi sebäpli, kompaniýamyzyň yzygiderli we täze müşderileri goldawlary üçin yzyna gaýtarmak üçin käbir dükan we kompaniýa işleri bar.Dekabr aýynda berlen sargytlar üçin 1.5% arzanladyş Ine, uly habar gelýär, sargydyňyz 10 000 $ bolsa, mugt 150 $ alarsyňyz, eger-de ...
  Koprak oka
 • Näme üçin öý haýwanlaryna çagalar gerek?

  Näme üçin öý haýwanlaryna çagalar gerek?

  Adamlaryň köpüsiniň pikirine görä, diňe bäbek bezege mätäç, ýöne öý haýwanlary, aýbaşydan, elinden geleninde, güýçli türgenleşik geçende, çagalar üçin zerur.1. Öý haýwanlarynyň nägileligi özüňi alyp barşyň meselesi däl.Siýdik ýollarynyň ýokançlygy sebäpli döräp biler, bla ...
  Koprak oka
 • Uly çagalar üçin bilmeli zatlaryňyz

  Uly çagalar üçin bilmeli zatlaryňyz

  NOOK.1 Haýsy ulularyň perdelerini saýlamaly Bazarda iki sany uly ýaşly bezi bar, içki geýim görnüşli lentalar we lentalar.Içki eşik görnüşli aşgazan, ýumşak ýa-da ortaça nägileligi bolan garry adamlar üçin amatlydyr.Adaty adamlar ýaly ýaşamagy halaýarlar.Tans etmegi, egilmegi, ...
  Koprak oka
 • Kiçijik çygly polotensalarda uniwersitet soraglary hem bar!

  Kiçijik çygly polotensalarda uniwersitet soraglary hem bar!

  Gündelik durmuşda çygly süpürgiçler amatlylygy we arassalygy sebäpli ýanyňyz bilen götermek üçin has meşhurdyr.Çagaly maşgalalaryň arasynda çygly süpürgiçleri ulanmaly ýerler köp, esasanam çaga ulalanda has zerur.Çaga çygly süpürgiçler çygly dokumalar sp ...
  Koprak oka
 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI ÖWRENMEK ÜÇIN dogry ýol

  GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI ÖWRENMEK ÜÇIN dogry ýol

  Öýüňize güjük ýa-da uly it getireniňizde, ony güýçli taýýarlamaly bolarsyňyz.Bu ýazgyda, güjük küýzäni taýýarlamagyň sebäpleri we güjük küýzäni taýýarlamagyň usullary barada gysgaça maglumat berersiňiz.It güjük täliminiň zerurlygy Güýjük ýa-da uly it itinden gaça durmak üçin ...
  Koprak oka
 • Newclears “AIMISIN” täze markasyny satuwa çykardy

  Newclears “AIMISIN” täze markasyny satuwa çykardy

  10 ýyldan gowrak arassaçylyk pudagy bilen meşgullanandan soň, “Newclears” täze özbaşdak marka döretmek kararyna geldi, bu diňe bir önüm liniýalaryny baýlaşdyrmak üçin däl, eýsem dünýä bazarynda ökde önümler bilen ygtybarly Hytaý markasyny döretmek üçinem.Geçen ýyllarda kompaniýamyz OEM hyzmatynda ýöriteleşdi we ...
  Koprak oka
 • Eraşululara ideg önümleri (Ulular bezi, bir gezek ulanylýan gorag içki eşikleri we siňdiriji ýassyklar) - Çalt ösýän bazar

  Eraşululara ideg önümleri (Ulular bezi, bir gezek ulanylýan gorag içki eşikleri we siňdiriji ýassyklar) - Çalt ösýän bazar

  Häzirki wagtda dünýädäki iň möhüm meýilleriň biri ilatyň garramagydyr.Elbetde, ýaşululara ideg önümleri, desgalar we ýerler barha köpelýär.Olaryň arasynda uly ýaşly çagalar, bir gezek ulanylýan gorag içki eşikleri we siňdiriji ýassyklar soralýar.“Euromonitor” -yň habaryna görä, geçen 10 ýylda ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5