Aýbaşy döwründe bir gezek ulanylýan aýbaşy içki eşikleri

bir gezeklik aýbaşyly içki eşik
Mälim bolşy ýalybir gezeklik aýbaşyly içki eşikgijeki sanitariýa salfetkasynyň tehniki taýdan kämilleşdirilen önümidir.Geljekde esasan häzirki gijeki sanitariýa salfetkasynyň 40% -50% -ini bazardaky çalyşmak mümkin.Balak dizaýny, egrileriňizi gujaklaýan rahatlygy üpjün eder.Mundan başga-da, ol hem işlemäge ukyplybir gezek ulanylýan içki eşik, hassahananyň içki eşikleri,enelik we göwrelilik içki eşikleri, SPA we massaage içki eşikleri, syýahat içki eşikleri we gyssagly içki eşikler.Bu pudagyň käbir hünärmenleriniň pikiriçe, aýbaşy balaklarynyň girdejisi adaty sanitariýa salfetkalaryndan has möhümdir.

Häzirki wagtda çagalar we sanitariýa salfetkalary bilen meşgullanýan kompaniýalar, adatça, 5-10% töweregi arassa girdeji alýarlar, ýöne muny edýänleraýbaşy balakesasan 30-50% girdeji gazanýar.Bu, aýbaşy balak bazarynyň giň perspektiwalydygyny we üç ýylyň içinde bazar masştabynyň takmynan 9 milliard dollara ýetmegine garaşylýar.

enelik we göwrelilik içki eşikleri

Bir gezek ulanylýan aýbaşydan goraýan içki eşikler barada, eýýäm ABŞ, Germaniýa we Singapura ISO, CE we FDA şahadatnamalary bilen eksport etdik.
“Newclears” bir gezek ulanylýan aýbaşyly içki eşikleriň esasy aýratynlyklary:
(A) .Super sorujy ýadro, gury goramak üçin suwuklygy jele öwürýär
.
(C) .360 dereje görnüşli dizaýn, uly ýaşly çagalardan tapawutlylykda, bedeniňize ýakyn we eşikleriň aşagyna laýyk gelýär
(D) .Giz garawullar çyglylygy gyralardan uzaklaşdyrmaga kömek edýär

Örän siňdiriji ýadro suwuklygy jele öwürýär, şonuň üçin özüňizi gury we ynamly duýýarsyňyz.

aýbaşy balak

Mundan başga-da, şahsy belligiňizi balakda we gaplaýyş sumkasynda çap etmek bolýar.Şeýlelik bilen, hünärmen dizaýnerler grafika bilen erkin kömek edip bilerler we barlamak we saýlamak üçin bar bolan dizaýnlary iberip bilerler.Absorumşak mukdary, materiallary täzelemek ýa-da haýsydyr bir aýratyn talap bilen ylalaşyp bolýar.

Telefon: +86 1735 0035 603
E-mail: sales@newclears.com


Iş wagty: Fewral-07-2023