Erkekleriň nägileligi baradaky faktlary öwrenmek

Düzgünsizlik köpden bäri gadagan edilen mesele, erkekler bu gün we häzirki döwürde bu saglyk töwekgelçiligini ara alyp maslahatlaşmakdan has gowy bolsak-da, açyk çekeleşikde aýallardan yza galmagyny dowam etdirýärler.
Siýdiksizlik erkekleriň 11% -ine täsir edýär, 55 ýaşa çenli üçden bir bölegi (35%).
Prostat problemalary, öt haltasynyň ýokançlyklary, çanaklyk operasiýalary we semizlik we süýji keseli ýaly şertler erkekleriň näsazlygynyň iň köp ýaýran sebäplerinden biridir.

Düwürtiksizligiň diňe aýal meselesi diýen mifden ýüz öwürmek, erkekleriň öt halta meselesi barada gürleşmeginiň açary bolup biler.

Öý goldaw maksatnamasyna gatnaşmak aýratyn goldaw zerurlyklaryna we ýaşlara esaslanýar.Gündelik işlerde kynçylyk çekip başlaýanlar we käbir goldawyň saglyk we abadançylyk gowulaşmagyna sebäp bolup biljekdigini duýýanlar üçin amatly bolup biler.

ululara nägilelik bildirmek

Öý goldaw programmasynyň hyzmatlary Erkekleriň nägileligi
Aýallaryň başarnyksyzlygy barada köp mahabat bar, sebäbi aýallaryň erkeklerden has kiçi ýaşdan orta ýaşa çenli tapawudy ýok.Diňe bu däl, aýallar hökmünde, köplenç maşgala agzalaryňyz üçin materik önümlerini satyn alýanlarsyňyz.
Erkekler üçin eşik geýmek hem akyl taýdan has kyn.Aýal-gyzlar ýetginjeklikden bäri aýbaşy sebäpli has amatly.
- Gymmatlyklar ýa-da dowamlylyk bilen kömek ediň- kontinent maslahat beriş hyzmatlaryny, demansiýa maslahat hyzmatlaryny, görüş we eşidiş hyzmatlaryny öz içine alýar.
- Nahar we iýmit taýýarlamak - nahary taýýarlamak ýa-da nahar bermek hyzmatlarynda kömek.
- Suwa düşmek, arassaçylyk we bezeg - suwa düşmek, suwa düşmek, hajathana, geýinmek, düşege girmek we çykmak, saç syrmak we derman içmek barada ýatlatmalar.
- Şepagat uýalary - öýde lukmançylyk ýagdaýlaryny bejermekde we gözegçilikde saklamak, şol sanda ýaralary bejermek we dolandyrmak, dermanlary dolandyrmak, umumy saglyk we öz-özüňi dolandyrmaga kömek edip biljek bilim.
- Podiatriýa, fizioterapiýa we beýleki bejergiler - söz terapiýasy, podiatriýa, hünär bejergisi ýa-da fizioterapiýa hyzmatlary we eşidiş we görüş hyzmatlary ýaly beýleki kliniki hyzmatlar bilen hereketi we hereketi saklaň.
- Gündiz / gijeki dynç alyş - gysga wagtyň dowamynda ikiňizem dynç alyp, size we hossaryňyza goldaw.
- Öýleriň üýtgemegi - öýüňizi howpsuz we özbaşdak aýlamak ukybyňyzy artdyrmak ýa-da goldamak.
- Öý ýa-da bag hyzmaty - deňsiz pollary düzetmek, çukurlary arassalamak we kiçi baglara hyzmat etmek.
- Arassalamak, kir ýuwmak we beýleki işler - düşek ýasamak, ütüklemek we kir ýuwmak, tozan basmak, wakuum etmek we kesmek we ýoldaş däl söwda.
- Garaşsyz bolmak üçin kömekler - hereket, aragatnaşyk, okamak we şahsy ideg çäklendirmelerini öz içine alýar.
- Ulag - duşuşyklara we jemgyýetçilik çärelerine girmäge kömek edýär.
- Jemgyýetçilik çykyşlary, toparlar we myhmanlar - sosial bolmaga we jemgyýetiňiz bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.

Erkekleriň nägileligi töwereginde öý goldawy

Güýçli çanak gatyň ähmiýeti
Çanaklyk pol maşklarynyň * gymmaty köplenç erkekler tarapyndan äsgerilmeýär.Aýallar ýaly erkekleriň hem çanaklyk poluny nädip türgenleşdirmelidigi barada käbir hünär görkezmelerini gözlemelidigini bellemek möhümdir.Bu maşklar, peşew akymyna gözegçilik etmek üçin zerur flex myşsalary.Olar diňe başlangyç döwürde näsazlygy bejermek üçin däl, eýsem operasiýadan soň çanaklyk gatyny berkitmek üçin hem peýdalydyr.

Käbir erkekler, “After Dribble” diýlip atlandyrylýan Post Micturition nägileligini başdan geçirip bilerler.Dribble-den soň çanaklygyň gowşaklygy ýa-da peşew çykaryşynda bolup biler.Çanaklyk poluň maşklary ýa-da türgenleşigi, Dribble-den soň bejermekde we öňüni almakda kömek edip biler.
Şonuň üçin Bütindünýä dowamlylyk hepdeliginde, söýgüli erkek maşgala agzalaryňyz bilen söhbetdeşlige başlamagyňyzy haýyş edýäris.Ümsümlikde "ejir çekýän" bolmagy gaty ähtimal, üýtgeşmeleriň katalizatory bolup bilersiňiz.


Iş wagty: Noýabr-17-2022