Näme üçin bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan gaplar zerur?

çaga bezi bir gezek ulanylýan eşikler

Çagalar köp sanly bezi ulanmalydyrlar we tagtany çalyşmak tejribesizler üçin zerur däl ýaly bolup görünse-de, tejribe alýan ene-atalar size perdeleri çalyşmak üçin ýeriň bolmagy durmuşy aňsatlaşdyrýandygyny aýdýarlar.Bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan ýassyklar, çaganyň gündelik rahatlyk üýtgemeleri üçin rahat, howpsuz bolmagyna kömek edip biler.Hakykatdanam, gymmat düşek ýassygynda ýa-da diwanyňyzda bir gezek ulanylýan aşgazan çalyşýan pad bilen, çaga perdesini has köýnekli etmek islemeýärsiňiz.

Bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan ýassyklar has amatly.

Bejergi üýtgemeleri barada aýdylanda, zatlar çalt bulaşyp biler.Ene-atalaryň köpüsi ir sagat 3-de täze üýtgeýän pad örtügi üçin aw etmegiň ýerine, bir gezek ulanylýan çalyşýan ýassyklaryň amatlydygyna ýokary baha berýärler.Indi kir ýuwmak ýa-da kir ýuwmak üçin gapaklary zyňmak bolmaz - bu bir gezek ulanylýan üýtgeýän ýassyklar bilen elmydama arassa çalyşýan pad bolar.

.Eňil agramly göterýär.

bir gezek ulanylýan aşagy

Ene-atanyň çagalyk borjy hiç haçan ýerine ýetirilmeýär.Öýüň daşyndaky çagalar üçin üýtgeýän üýtgeşikler üçin ygtybarly göçme üýtgeýän pad, durmuş üçin has ygtybarlydyr.Çagany nirede goýmalydygyňyzy hiç wagt bilmeýärsiňiz, ýöne iň bolmanda size gerek wagty arassa, ýumşak ýer taýýar bolar.

Bir gezek ulanylýan çaga çalyşýan ýassyklaryň beýleki artykmaçlyklary.

Bir gezek ulanylýan çalyşýan ýassyklar, bir gezek ulanyp, zyňyp bolýan galyň, ýumşak ýassyklar.Sahy ululykdaky ýassyklar suwuklygy siňdirmek üçin agaç pulpa we SAP bilen guýulýar we syzdyryjy subutnama we sorujy kagyz uly bulaşyklygyň öňüni alýar.10-dan 100-e çenli paketde gelýär, şonuň üçin näçe ulansaňyzam eliňizde ýeterlikdigiňize ynanýarsyňyz.

Aşakdaky ýaly birnäçe ululygy saýlap bolýar.

aşgazan çalyşýan pad


Iş wagty: Noýabr-02-2022