Uly çagalar üçin garrylar nämäni çözdi?

Näsaglyk näsaglara uly agyry we oňaýsyzlyk getirýär, bu hassalaryň durmuş derejesine çynlakaý täsir edýär.Hususan-da, garrylar hereketlerinde haýal, işjeňlik ukyby gowşaýar we keselden soň öz-özüne baha bermek zyýanly bolup biler.Başgalarda ynamsyzlyga we gödeklige ýykgyn edýär.Agyr ýagdaýlarda duýgular pes we aladaly.

ýokary hilli ulular bezi

Bu nukdaýnazardan, ýumşak dil we özüni alyp barşy bilen hassanyň sagalmagyna bolan ynamyny güýçlendirmek üçin has sabyrly bolmaly we aýokary hilli ulular bezigarrylaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmek üçin.

Uly ýaşly çagalar üçin ýaramly ulularyň bezegleriniň netijeleri näme?

Maşgala agzalarynyň köpüsi, laýyk gelmeýändigi sebäpli garrylaryň durmuşyna köp oňaýsyzlyk getirdi.Derňewden soň nägilelik bilen ýüzbe-ýüz bolýan dürli meseleler:

1. Sleepatanyňyzda bilmän öwrüp, topragyň syzmagyna sebäp bolýar.

2. Gije ýygy-ýygydan perdeleri üýtgetmek uky wagtyna täsir edýär.

3. Çagalar gaty galyň we material oňaýsyz, bu hassalaryň köpçülik ýerlerine girmekden we utanç getirmeginden gorkýar.

4. Öýjükleriň ysy pes, yssyzlykdan soň ys çykýar.

Şeýlelik bilen, nädip dogry saýlamalyuly ýaşly bir gezek ulanylýan çagalar?

1. Pagta ýumşak deri: Çagalar geýilýänligi sebäpli, garrylar geýmek üçin ýokary hilli we gowy materiallary saýlamalydyrlar.

2. Derrew guratmak we guraklyk: Çalt suw siňdirilmegi we deriniň has gurak bolmagy üçin ulularyň aşgazanyny saýlaň.

3. Lighteňil we dem alýan: Ulularyň aşgazanyny saýlamak, aşa köp zatlaryň döremeginiň we deriniň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ýeňil we demli bolmaly.Geýmek has amatly, garrylar daşary çykmaly.

4. Taze tagam: Güýçli tagam, täze saklaň, nägileligi has tekizläň.

Häzirki wagtda uly ýaşly çagalar bazaryndaky önümler deň däl, saýlamak seresap bolmaly.“Newclears” Hytaýda öňdebaryjy bir gezek ulanylýan perdeler hökmünde önümçilige ünsi jemleýärýokary hilli uly ýaşly çagalarwe ulular bezeglerinden başga-da öndürýärisuly ýaşly aşgazan balak, nägilelikŞeýle hem.

uly ýaşly bir gezek ulanylýan çagalar

Önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.


Iş wagty: Noýabr-02-2022