Täze önümimiz: Bir gezek ulanylýan gysylan polotensalar

Gysylan polotensalar adatça bir gezek ulanylýar.“Gysylan” iş saparlaryny amala aşyrmak üçin amatly gaplama usulyna degişlidir.Adaty polotensalaryň ýerine ulanyp bolýar.Gysylanlygy sebäpli, götermek gaty amatly.

kiçi gysylan polotensa

Şeýle-de bolsa, dürli çig mal sebäpli gysylan polotensalaryň hyzmat ediş möhleti birneme tapawutlanýar.
Pagta däl dokalan gysylan polotensalar ýa-da pes hilli trikota pol polotensalary arzan, ownuk, döwülýän, döwük we gaýtadan işlemegiň zerurlygy ýok.

Pagta dokalan gysylan polotensa arassa pagta derisine arassa, ýumşak we amatly dokumanyň aýratynlyklaryna eýedir, deriniň zeperlenmegi, kepek ýok, suwuň güýçli siňdirilmegi, berkligi, göterilmegi üçin arassaçylyk we geçişiň täsirli öňüni almak we ş.m. bolmaz. bakteriýalardan ýokaşdy, şonuň üçin gaýtadan ulanyp bolýar.

Trikota tr polotensalaryň hili, açylandan soň adaty polotensalar bilen deňdir.Olar pagtadan ýa-da pagtadan ýasalyp, gaýtadan ulanylyp bilner.

Gysylan polotensalar polotensalaryň esasy wezipelerini ýitirip bilmez.Arassa we göçme, gysylan polotensalaryň özboluşly aýratynlygy bolup, göterijilik howpy abanmaýar.

Gysylan polotensalaryň aýratynlyklary :

gysylan pagta polotensasy

Ownuk we nepis: polotensanyň göwrümi 80% ~ 90% azalýar;

Güýçli amaly: myhmanhanalaryň we gündelik polotensalaryň arassaçylyk meselelerini çözmek;

Daşamak aňsat: plastmassa garaşsyz gaplama;

Arassa we arassaçylyk: ýokary temperatura, ýokary basyş, ultramelewşe dezinfeksiýa we sterilizasiýa, gabyk ösen PVX gaplama tehnologiýasyny kabul edýär;

Roman we dürli görnüşli: dürli şekillere we nagyşlara dizaýn edilip bilner;

Keselleriň öňüni almak: kesel ýokançlygynyň öňüni almak üçin öz-özüni taýýarlamak;

Ulanmak aňsat: suwa batyryň;

Suwy siňdiriň we suwy boşadyň: suw bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda çişiň, guradyň we guradyň;

Amatly bahasy: dokalan matalar dokalan matalardan arzan;

Softumşak we amatly: Arassa pagta önümleri ýumşak we amatly.

Gysylan polotensany ulanmak :

gysylan jadyly polotensa

Gysylan polotensalaryň suw temperaturasyna zerurlygy ýok.Möhürli sumkany açyň we suwa salyň, ol suwy siňdirer we çişer.Ululygyna we pagtanyň düzümine baglylykda suw 3-6 sekuntlap ​​siňdirilenden soň doly giňeler.

Gysylan syýahat pagta polotensasyna hyzmat etmek:

“Yixing” arassa pagta merjen reňkli çap edilen gysylan polotensalar ýaly açylmadyk jadyly polotensa, önümçilik prosesi, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, antibakterial we beýleki sebäpler sebäpli 3-5 ýyl ömri bar;we beýleki marka kagyz turbalary, howanyň ýokary çyglylygy sebäpli kagyz aňsat Çyglylyk we beýleki sebäpler sebäpli ýaramlylyk möhleti has ýakyn.

Gaýtadan ulanylýan gysylan polotensalary ulanýan bolsaňyz, ulananyňyzdan soň yzygiderli ýuwuň we dezinfeksiýa ediň, soňra mikroblar bilen hapalanmazlyk üçin guradylan howa bilen ýerleşdiriň.

gysylan teňňe polotensasy

Newclears önümleri barada haýsydyr bir maglumat üçin e-poçta bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:sales@newclears.com, Whatsapp / Wechat Skype.+86 17350035603, sagbol.


Iş wagty: -20anwar-31-2023