Täze tendensiýa, “Q görnüşi” çaga balagyny aňsatlaşdyrýar

Soňky ýyllarda, çagalar bazarynda, çaga dogurýan çaganyň bazardaky paýy çalt ösýär we umumy bazar paýynyň 50% -den gowragyny emele getirýär.Demirgazyk sebitlerde ösüş depgini has çalt, käbir sebitler hatda satuwyň umumy mukdarynyň 80% -90% -ini tutýar.

Çaga bäbekleriniň bazardaky paýynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen bäsdeşlik barha güýçlenýär.Soňky ýyllarda önüm üç bölekli (“Q görnüşli” çaga balaklary) gurluşyndan aňsat balaklary iki bölek kombinirlenen gurluşa (gurluşy “Q görnüşi” çaga balaklary diýlip hem atlandyrylýar) gurluşy yzygiderli ýokarlandyryldy we hili bilen täzelendi. yzygiderli gowulaşdy.
Üç bölek kombinirlenen gurluş, ilkinji döwürde köp öndürijiler tarapyndan saýlanan önüm gurluşydyr.2010-njy ýyllaryň başynda Hytaýda ilkinji birnäçe enjam üç bölek kombinirlenen gurluş bilen bezeldi.

Üç bölek kombinirlenen önümiň gurluşy üç bölekden durýar: biri aşgazan ýaly siňdiriş bölegi (içindäki), galan iki bölegi biliň dokalan matasynyň öň we arkasy.

Çaga bezi çekýär

Adaty artykmaçlyklaryçaga beziarzan bahaly, ýönekeý gurluş we ýetişen önümçilik tehnologiýasydyr.Şeýle-de bolsa, aýak gurluşy öň we arka t şekilli
Çaga bedeni üçin ýaramly däl gurluş, aýak bilen bedeniň arasyndaky utgaşyklyk gaty amatly däl we aýak çaga bedenine ýakyndan gabat gelmedik ýagdaýynda peşewiň syzmak ähtimallygy has ýokarydyr.

Üç bölek kombinirlenen gurluş çekiji balak, çekiş balak bazarynyň irki ösüşi, çekiş balak enjamyndaky iň irki kompaniýalar bu gurluşy ulanýarlar, Bu üç bölek kombinirlenen gurluş çaga panlary sarp edijilere önümi has arzan bahadan ulanmaga mümkinçilik berýär.Arzan bahanyň netijesinde içerki bazarda diňe pes we aşa pes derejeli önümler bar.Endokary derejeli önümlerde bäsdeşlik ukyby ýok, ýokary derejeli markalar tarapyndan kem-kemden ýok edilýär.

Çaga balak çekýär

“Q görnüşi” çaga balakiki bölege bölünýär, bir bölegi siňdiriji ýadro, beýleki bölegi içerde we daşarda bütin bel mata ýelimidir, soň bolsa O kesiji arkaly dürli ölçegli aýak deşigine, gapdal ýelim, aýak ealstik zolaklary, çaganyň aýak gurluşyna has berk laýyk gelýär.
Şunça ýyllyk ösüşden soň Hytaýda orta we ýokary derejeli önümler esasan iki bölek kombinirlenen gurluşy kabul edýärler.Bazarda görüp bilýän käbir ýokary derejeli markalar: BABYCARE, BEABA, Kao, Luxor we Dudi hemmesi “Q görnüşi”
Orta we ýokary derejeli çekilen balaklaryň iki bölek önüminiň geljekde gutulgysyz tendensiýa boljakdygyny çaklamak mümkin.Iki bölek önümiň esasynda diňe tehnologiýany we materiallary üýtgetmek, önümi has ýumşak we inçe etmek we önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak arkaly önüm hemişe güýjüni ýokarlandyryp, sarp edijileri ýeňip, şa markasyna öwrülip biler. thegelejek.


Iş wagty: Noýabr-09-2022