Düwürtik dökülmesiniň öňüni nädip almaly?

Düwürtik dökülmeginiň esasy sebäbi, çygly we peşewdäki ammiak ýaly gaharlanýan çygly çaga aşgazanynyň aşagyndaky bäbekleriň derisi üçin gaty uzyn.Ikinji ýerde, bäbekleriň näzik derisi çygly sürtülýär we ýeterlik derejede ýumşak däl, şonuň üçin duýgur deri kontaktda gyzyl we ýalpyldawuk dökülýär.
çagalar üçin çagalar

Şeýlelik bilen, aşgazan dökülmeginiň öňüni nädip almaly?

1. Super sorujy, ýumşak we duýgur çaga perdelerini saýlaň, olaryň gowy öndürijiligini ýa-da ýokdugyny suw bilen barlap bilersiňiz
2. Öýjükleri yzygiderli çalyşyň (täze doglan çagalar üçin azyndan her 2 sagatdan, 3-6 aý üçin 2-3 sagat, 6 aýdan uly ýaşlylar üçin 3-4 gezek barlaň we üýtgediň)
3. Çaganyň düýbüni arassalamak üçin çygly süpürgiçleri ulanyň ýa-da aşgazany çalyşmazdan ozal çagaňyzyň düýbüni ýyly suw bilen ýuwuň, derini arassa saklaň
çagalar baglary

4. Çagaňyzyň aşaky howasyny guratmagy üçin biraz wagtlap aşgazansyz gitmegine rugsat beriň
5. Hatda artykmaç perdeler bar, ýöne 1 ýyldan öň ulanmaň, deriniň gurak bolmagy üçin ony 2-3 sagat üýtgetmeli.
6. Çaganyň derisini goramak üçin yzygiderli ýumşak melhem ulanmagy göz öňünde tutuň
biodegrirlenip bilýän çagalar

7. Birnäçe gün öýde bejergiden soň çagaňyzyň derisi gowulaşmasa, lukmanyňyz bilen gürleşiň.Käwagt, aşgazan dökülmesini bejermek üçin resept dermanlary gerek bolar.

Aboveokardakylaryň hemmesini etseňizem, çagany elmydama aşgazan dökülmeginden gorap bilmersiňiz, ýöne bu çäreler aşgazan howpuny ep-esli derejede azaldar.

“Newclears” çaga bezi super ýadro seriýasy (NCBD-06), 7 gat sorujy materialdan ýasalan, peşewi siňdirip bilýär we gury aşgazan giňişligini üpjün etmek üçin çyglylygyň çaga derisini gulplap bilýär.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin www.newclears.com web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris.Müşderiniň markasy we lomaý “Newclears” markasy, “Aimisin” markaly çaga perdeleri bilen çaga perdelerini öndürýäris.“Newclears” ene-atalara guradyjy çaga perdelerini hödürleýär!
çaga bambuk bezi

For any inquiry about Newclears products, please contact us at email:sales@newclears.com,Whatsapp/Wechat Skype.+86 17350035603, thank you.


Iş wagty: -20anwar-23-2023