Güýjükli küýzeli türgenleşikleri nädip saýlamaly?

bir gezek ulanylýan güjük pad

Bir gezek ulanylýan öý ýassygy, pollaryňyzy we halyňyzy goramak bilen täze güjük taýýarlamak üçin gymmatly gural bolup biler.
Şeýle hem, gurjagyňyz üçin ýapyk hammam döretmek isleseňiz, kiçijik itleri, hereketi çäkli ýa-da beýik binada ýaşaýyş üçin täsirli alternatiwany döretmek isleseňiz, öý ýasamak tapgyrynyň daşynda hem ulanylyp bilner.

güjük küýzeli türgenleşik
Güýçli okuw ýassygy satyn alanyňyzda göz öňünde tutulmaly zatlar

-Size:

Güýjükli küýzeli türgenleşikler köp ululykda bolýar.Kiçi we orta göwrümli tohumlar, adatça, islendik ululykdaky pad ulanyp bilerler, ýöne has uly tohumlar (esasanam ullakan tohumlar) üçin ululykdaky güjük padşalaryny gözläň, sebäbi olar has köp meýdany eýeleýär we köp mukdarda suwuklygy siňdirip bilýär.

-Assorbency:

Kassalaryň köpüsinde peşew alýan we syzmagyň öňüni alýan jel gatlagy bar.Umuman aýdanyňda, güjük ýassygy näçe köp bolsa, şonça-da siňdiriji bolar.Käbir güjük ýassygynda suwuklygy gatlaklaryň içinde galan jele öwürýän himiki maddalar hem bar, bu bolsa syzmak ähtimallygynyň öňüni alar.

- Ys gözegçiligi:

Käbir güjük ýassygynda işjeňleşdirilen uglerod ýa-da ysy ýok ediji yslar ýaly yslara çydamly maddalar bolup biler.

Wasuwulýanlara garşy ulanylýan:

Güýjükli küýzeleriň köpüsi bir gezek ulanylýar we birnäçe sagatdan bir güne çenli dowam etmegi maksat edinýär, ýöne käbir gaýtadan ulanylýan ýassyklar maşyn bilen ýuwulýar we has uzak dowam etmek üçin döredilýär.Kir ýuwýan maşynyňyza hapalanan ýassyklary goýmak pikirini halamaýan bolsaňyz, bir gezek ulanylýan ýassyklar ýagdaýyňyza has laýyk bolup biler.

siňdiriji haýwan ýassygy

“Newclears” bir gezek ulanylýan siňdiriji güjük ýassygy öndürmekde ýöriteleşendir.

“Newclears” bir gezek ulanylýan güjük padiniň ajaýyp aýratynlyklary:

1.Diamond nagyşly ýokarky sahypa, peşewiň siňdirilmegini çaltlaşdyrmak üçin ähli tarapa eltip biler

2,5 gatlak sorujy ýadro garylan SAP we süýtli pulpa suwuklygy we ysy gaty gulplaýar

3.4 gapdal möhür gapdal syzmagyň öňüni alyp biler

4. Suw geçirmeýän arka list, düşekden ýa-da wagondan peýda bolup biler

5.Açyk howada götermek üçin göçme, ýeňil we suw geçirmeýär

6. Aşaky sahypadaky stiker padleriň hereketiniň öňüni alyp biler.

Güýjük ýassygy barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.


Iş wagty: 18-2022-nji awgust