Çagalaryňyz üçin naharlary nädip saýlamaly

adaty çaga bezi

Çaga perdelerini saýlamagyň köp görnüşi bar.Dürli görnüşleriň hemmesini göz öňünde tutmak we çagaňyz üçin haýsysynyň has gowudygyny kesgitlemek gaty kyn bolup biler, esasanam täze ene-ata bolsaňyz.
Bu ilkinji çagaňyzmy ýa-da öň bir ýa-da iki çagaňyz bolsun, çagalar maşgalasynyň iň täze agzasy üçin zerur bolan iň möhüm esbaplardan biridigini bilýärsiňiz.

Çaga perdeleriniň dürli aýratynlyklary näme?
Ilkinji gezek çaga perdelerini satyn alýan täze ene-ata bolsaňyz, ähli bezegleriň deň derejede ýasalmaýandygyna düşünmek möhümdir.Käbirleri goşmaça aýratynlyklary hödürleýärler:

Berkidijiler: Berkidijiler, satyn alýan aşgazanyň markasyna baglylykda üýtgeýär.Käbir markalar henizem perdeleri berkitmegiň usuly hökmünde ulanýarlar, ýöne köp sanly marka markalary “Velcro” berkidijilerine geçdi.“Velcro” berkidijileri lenta kärdeşlerinden has gowudyr, sebäbi ýelme güýjüni ýitirmek ähtimallygy azdyr.

Konturly laýyklyk: Düwürtik markalarynyň hemmesiniň kontur görnüşi bolmaz, ýöne häzirki döwürde köpüsi.Diýmek, aşgazanlaryň bilinde we aýaklarynda elastik bölek bar, bu syzmagyň öňüni almaga we çagaňyz ulalansoň rahat bolmagyna kömek eder.

Losyon: Bir gezek ulanylýan aşgazan markalary, bir gezek ulanylýan aşgazanlaryň aşagyna nebit esasly losýonlar goýýarlar.Käbir çagalarda hatda çagaňyzyň täze ysyny saklamak üçin ýeňil atyrlar bar.

Uzalýan taraplar: Elastik bellere we aýaklara meňzeş ýaly, uzalýan taraplar çagajyklaryň bedenine laýyk gelmegine kömek eder.Bu çagaňyzy rahat saklaýar we syzdyrmalary duruzmaga kömek edýär.

Çyglylygyň görkezijisi: Çyglylygyň görkezijileri, çagaňyzyň haçan üýtgemelidigini duýdurýan amatly aýratynlyklardyr.Bu sizi çaklamakdan saklar we çagaňyzy rahat saklamaga kömek eder, sebäbi olary gysga wagtda üýtgedip bilersiňiz.

Premium çaga bezi

Ene-atalar aşgazanyň haýsy görnüşiniň has gowudygyny uzak wagtlap jedelleşýärler: bir gezek ulanylýar ýa-da gaýtadan ulanylýar.Dogry ýa-da ýalňyş jogap ýok we iki tarapyňam dogry nokatlary bar.Şahsy islegiňize bagly.
Bir gezek ulanylýan perdeler netijeli siňdirişi hödürleýär, ýöne bu aýratynlyk çagaňyza hem zyýan berip biler.Bu perdeler köplenç çagaňyzyň derisini bulaşyklyklardan goraýar we perdeleri çalyşmak üçin az wagt sarp etmegi isleýän ene-atalar üçin has amatly bolsa-da, köplenç çaganyňyzyň näçe peşew edýändigine gözegçilik etmegi kynlaşdyrýar.
Bu suwsuzlygyň alamatlaryny duýmagy kynlaşdyryp biler.

Newclears önümleri barada haýsydyr bir maglumat üçin e-poçta bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:sales@newclears.com, Whatsapp / Wechat Skype.+86 17350035603, sagbol.


Iş wagty: -20anwar-13-2023