Durnukly gaplamak üçin sarp edijiniň islegi

bambuk çaga bezi

Soňky ýyllarda has köp adam daşky gurşawa ýetirýän täsiri azaltmak üçin has köp tagalla etmek isleýär.GlobalWebIndex-iň bazar gözleglerine görä, ABŞ we Beýik Britaniýanyň sarp edijileriniň 42% -i gündelik satyn alnanda gaýtadan ulanylýan ýa-da durnukly materiallary ulanýan harytlary gözleýärler.

bambuk çygly süpürgiçler

Mundan başga-da, sarp edijiler üpjün edijileri has köp eko-çäreleri görmäge höweslendirýän durnukly çeşmelerden önümler we hyzmatlar üçin has köp pul töleýärler.Eko-düşünjeli abonentler alada edýärleryzygiderli gaplamaksebäbi daşky gurşaw barada alada edýärler we bu aladany paýlaşýan şular ýaly kompaniýalara goldaw bermäge taýýardyrlar.ABŞ-da ýönekeý halkyň 61% -i eartheri goraýan korporasiýalara goldaw bermek isleýär.Angliýada halk köpçüliginiň 56% ekologiýa taýdan arassa kärhanalary goldamak isleýär.Bu, üpjünçilik zynjyryndaky roluna düşünmekleri bilen birlikde, gymmatlyklaryny goldamak üçin geçmek isleýändiklerini aňladýar.

pagta gysylan polotensa

Daşky gurşawa baha bermek biziň kompaniýamyzyň ýörelgesidir we şol bir wagtyň özünde beýleki taraplara bolan borçnamalaryna zyýan bermezden sarp edijileriň durnuklylyk maksatlaryna ýetip biler, şonuň üçin biz eýýäm barbambuk çaga bezi, bambuk çygly süpürgiçlerwepagta gysylan polotensaçydamly, elýeterli, kompostable, dowamly gaplama çözgütleri bilen.

yzygiderli gaplamak

Telefon: +86 1735 0035 603
E-mail: sales@newclears.com


Iş wagty: Fewral-07-2023