Ushuwulýan çygly süpürgiçler VS hajathana dokumasy

ýuwulýan çygly süpürgiçler

 

2021-nji ýylda köp ýurt hajathana dokumasynyň ýetmezçiligini başdan geçirdi we sarp edijileri synamaga mejbur edýärýuwulýan çygly süpürgiçler.Indi hatda tekjede ýeterlik adaty dokuma kagyzy hem bar, köp adam ulanmagyny dowam etdirýärýuwulýan süpürgiçler.2022-nji ýylda oňa bolan isleg güýçli bolmagynda galýar.

Bu ýagdaý näme üçin ýüze çykýar?
Hajathana kagyzy ýuwulýan süpürgiçler bilen deňeşdirilende has berk.Çyglylyk, islenmeýän zatlary has netijeli aýyrmak bilen arassalaýyş işine kömek edýär, size has täze, has düýpli we täsirli hajathana arassalamak tejribesini hödürläp biler.Arassaçylyk nukdaýnazaryndan çygly süpürgiçler ýeňýär.
Has täsirli arassa, çygly süpürgiçler eliňizi ýitirýär.
Has köşeşdiriji we ýumşak arassalaýyş tejribesi üçin ýene çygly süpürgiçler bilen gidýärdi.
Çykdajy nukdaýnazaryndan hajathana kagyzy öňe çykýar.Theöne bulaşyklyk gaty gymmat!
Şonuň üçin köp adamyň ýuwulýan süpürgiçleri has gowy görýändigi şübhesiz.

Ýalysüpürgiç öndürijikompaniýamyz müşderilere elýeterli bahadan has gowy we dowamly önümleri hödürlemegi maksat edinýär.“Newclears” -yň ýuwulýan çygly süpürgiçleriniň esasy materialy “Lyocell” we süýtli pulpa.Lyocell agajyň içindäki sellýulozadan gelýär we organiki erginç (NMMO) egirme prosesi arkaly fiziki hereket bilen tamamlanýar, ähli önümçilik prosesi zäherli we hapa däl.Şonuň üçin “21-nji asyryň ýaşyl süýümi” hökmünde bellidir.Düwürtik sosna agaçlary, adatça gowy dolandyrylýan tokaýlardan alynýar, uzyn süýüm we güýçli.Bularyň ikisi hem dürli süpürmek programmalarynyň köp talaplaryny kanagatlandyryp bilýän ajaýyp ýumşaklyk we arassalyk bilen ösümlik esasly komponentdir.Mundan başga-da, olar biodegrirlenip bilinýän, kompost, plastmassa we duýgur deri üçin örän amatly.Sarp edijiler näzik şahsy ideg bilen daşky gurşawy goramagyň arasynda saýlamaly däldirler.

Ahyrynda, baryp görmegiňizi tüýs ýürekden garşy alýarynwww.newclears.comhas giňişleýin maglumat üçin.


Iş wagty: Awgust-31-2022