Çaga üçin bir gezek ulanylýan bambuk bezeginiň peýdalary

bambuk çaga bezi

Çagaňyza peýdaly boljak aşgazany saýlamaga köp sanly faktor girýär. Düwürtige sebäp boljakmy?Enougheterlik suwuklygy siňdirýärmi? Dogry gabat gelýärmi?
Ene-ata hökmünde çagaňyza bezi ulanmazdan ozal bu faktorlaryň hemmesini göz öňünde tutuň.
Ene-atalar dükanda-da, onlaýn-da köp sanly wariant bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bir gezek ulanylýan perdeleriň amatlylygy bilen mata bezegleriniň ekologiýa taýdan arassa, organiki tebigatynyň arasynda çözmäge mümkinçilik berýär. Bagtymyza, ikisini hem öz içine alýan bir wariant bar.
Aşakda bir gezek ulanylýan bambuk çaga bezegini saýlamagyň 4 sebäbi bar:

bambuk mata

1.Bambuk bezi pagta mata garanyňda has köp suwuklygy siňdirýär

Bäşiň esasy maksady, kiçijik şatlyk suwuklyklaryny içerde saklamak we wagt üýtgänçä şol ýerde saklamakdyr. Pagta mata bilen deňeşdirilende, bambuk bezi suwuklygy iki esse diýen ýaly siňdirýär we saklaýar.
Çagaňyzyň gabygyny we töweregindäki ýerleri tertipsiz saklaýar, çagaňyz bolsa has gurak bolýar.

2.Bambuk bezi himiki taýdan erkin

Bambuk bezi hlordan, alkogoldan, konserwantlardan, lateksden, atyrlardan, losýonlardan we ftalatlardan mahrumdyr, bu bolsa çagaňyza salýan zadyňyzyň arassalygy barada alada edýän günlerdir. Gynansagam, bir gezek ulanylýan perdelerde ýokary kanserogen himiki hökmünde dioksinler bar.
Go bambuk bezegindäki önümler, umumy hlorsyz (TCF) süýümli pulpa akartmak usullary bilen öndürilýär.

Organiki çaga bezi
3.Bambuk perdeleri biodegrirlenip bilner

Adaty bir gezek ulanylýan perdeler, bu uly uglerod aýak yzyny dargatmak üçin 500 ýyl töweregi wagt alýar. Mata bezegini almak iň oňat warianty ýaly bolup görünýär, ýöne şeýle etmek ene-atalaryň eýýäm uzyn bir üýşmeleňine başga bir iş goşýar.
Bir gezek ulanylýan bambuk perdeleri takmynan 75 günüň içinde çüýräp, ene-atalara Earther bilen dostlukly bolmakda bir gezek ulanylmaga amatly bolar.

4.Bambuk bezi, bakteriýalaryň ösmegine ýa-da köpelmegine päsgel bermäge ukyply antibakterial, gipoallergen we bakteriostatikdir.

Çagaňyzyň urgulary, pyrryldaklary we tüweleýleriniň arasynda bakteriýalaryň ýokdugyna göz ýetirmek kyn bolup biler. Galyberse-de, kiçijik çeňňekleri we kranlary arassalamak üçin az wagt ýapraklara täze bezi almak kyn. Bambuk perdeleri bilen, näme bolsa-da, arkaýyn bolup bilersiňiz. eşigiň içinde mümkin boldugyça arassa bolýar. Düwürtik, gaharlanma we allergiýa howpuny peseltmek.

Täze bambuk bezi
Bambuk perdelerini saýlamak isleýärsiňizmi? Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: 18-2022-nji awgust