ululary süpürmek

Siýdik näsazlygy bolan adamlarda käwagtlar, çanaklarda, rektumda we daşky jyns agzalarynyň töwereginde deriniň gyjyndyrylmagy bolýar.Artykmaç çyglylyk sebäpli aýlanyş ýok.Gyzarma, gabyk we bakteriýa ýokançlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp biler.Uly polotensalar derini gaharlandyryp, gahar-gazaba sebäp bolup biler.Şonuň üçin derini arassa we gurak saklamak üçin öňünden nemlendirilen ulularyň süpürgiçleri maslahat berilýär.

ululary süpürmek

Süpürgiç - Täze arassalaýjy süpürgiç saýlaň
Çygly süpürgiç tapmak ... berk ... ýyrtmak aňsat däl ... gaty gurak däl ... duýgur deri bolan adamlar üçin ... kyn bolup biler.Saýlamak üçin köp marka bolup biler, ýöne bu aýratynlyklaryň hemmesini we başga-da köp zady hödürleýär, ýöne täze çykan bambuk süpürgiçlerimiz hemmesini edýär.
Ulanyjylar özleri we çagalary üçin ýeterlik derejede güýçli we ýumşak öňünden nemlendirilen süpürgiçleri tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar.Şeýlelik bilen, “Newclears” çaga süpürgiçlerini satuwa çykardy, bölek satuw dükanlarynda we onlaýn satyldy we has uly ululykdaky süpürgiçleri we has arassalaýyş enjamlaryny goşdy.

ulular üçin süpürgiç

esasy aýratynlygy
Täze arassalaýjy süpürgiçler ýumşak, yssyz, gaharlandyryjy we alkogolsyz.Goşmaça artykmaçlyklar:

Agyr wezipe - göz ýaşardyjy

Kwilting - Çalt arassalaň

Derini arassalamak - deride ýumşak we ýumşak

Lateks mugt, alkogolsyz, paraben mugt

Gipoallergen

biodegrirlenip bilinýän çygly süpürgiçler

Syýahat ululygy ýa-da hemmesi öz içine alýarmy?
Täze arassalaýjy süpürgiçler 10, 48 ýa-da 80 sanly amatly syýahat paketlerinde bar.Çalt arassalamak üçin aňsat paýlanýar.Derini arassalamak, nemlendirmek we adaty dükan satyn alýan süpürgiçlerden has giňişleýin üpjün etmek üçin arassalaýjy süpürgiçleri göz öňünde tutuň.Ulular süpürgiçleri arassalama wagtynda pul we wagt tygşytlaýar.Olaryň goşmaça ululygy bedeniň islendik bölegini gurşap biler we deride hajathana kagyzlaryndan has ýumşakdyr.

çaga dişlerini süpürmek

For any inquiry about Newclears products, please contact us at email:sales@newclears.com,Whatsapp/Wechat Skype.+86 17350035603, thank you.


Iş wagty: -20anwar-23-2023