Arassaçylyk düzgünine çygly süpürgiç goşuň!

Adamlardan näme üçin köçede çygly süpürgiçleri ulanýandygyny sorasaňyz?Çagalaryň çygly süpürgiçleriniň esasan bäbekleriň derisini arassalamak üçin ulanylýandygyny aýdyp bilerler.

çaganyň çygly süpürgiçleri

Çygly süpürgiç mahabaty diýen ýaly bäbekler hakda bolsa-da, aslynda adamlar üçin ajaýyp şahsy ideg önümleri.Uly adamlar üçin arassaçylyk üçin bir gezek ulanylýan çygly süpürgiçleri ulanmak, aslynda bäbekler üçin süpürgiçler bilen deňdir.Ene-ataňyz bolsa, bir gezek ulanylýan süpürgiçleriň (organiki çygly süpürgiçleriň) sanitariýa goşundylary bilen eýýäm tanyş bolup bilersiňiz.Öň hiç wagt çygly süpürgiç ulanmadyk bolsaňyz we çagaňyz ýok bolsa, näme üçin gündelik durmuşyňyza çygly süpürgiç goşmalydygyňyz hakda pikir edip bilersiňiz.Dürli ýagdaýlarda çygly süpürgiçleri nähili ulanmalydygyna göz aýlalyň:

süpürgiç öndürijiler

Derini arassala:
Netijede, hapalary ýuwaşlyk bilen aýyrmak üçin niýetlenendir.Adatça bäbekler üçin ýasalýandygy sebäpli, deriniň duýgurlygyny gaharlandyrmazlyk üçin gaty mylaýymdyr.Iň köp ulanylýanlardan biri, elleriňizi çalt arassalamakdyr.Çygly süpürgiçler diňe bir kirleri we reňkleri aýyrmak bilen çäklenmän, öýde ýa-da daşarda bolanyňyzda esasy sanitariýa önümine öwrüler.

Careüz keşbi:
Derini bejermek üçin çygly süpürgiçleri ulanyň.Specializedöriteleşdirilen ýüz süpürgiçleri ýaly gowy, ýöne has arzan.Faceüzüňizi arassalamagyň çalt usuly, ýöne köp adam olary makiýa removey aýyrmagyň çalt, tertipsiz usuly hökmünde ulanýarlar.Duýgur bolsaňyz, deriňizdäki täze süpürgiçleri barlaň.Deriňiziň nähili täsir etjekdigini hiç wagt bilmeýärsiňiz.

Acesüzleri dezinfeksiýa etmek:
Arassalanmakdan başga-da, çygly süpürgiçler ilki bilen hapalanmagyňyzyň öňüni alyp biler.Planşetleri, gapylary, hatda hajathana oturgyçlaryny dezinfeksiýa etmek üçin elmydama eliňizde bir gap saklaň.Öýüň öň tarapynda, hapalary aýyrmak üçinem ajaýyp.

organiki süpürgiçler

Entek çygly süpürgiçleri synap görmedik bolsaňyz, täze arassalanan çygly süpürgiçler gündelik işiňizde ilkinji we iň gowy tejribe bolmaga taýyn!


Iş wagty: Awgust-24-2022